Menü Bezárás

„A tekintetem rögtön az iskolára tapad”

Ha a farkaslaki általános iskolára terelődik a szó, három különálló, más-más helyszínen lévő épületre kell gondolnunk: a valahai felekezeti iskolára a római katolikus templom kertjében, amelyet ma hittanteremként használ az egyházközség, az általános iskola központi épületére a Fő út 579. szám alatt és az óvodának, illetve elemi iskolának helyet adó legújabb épületre a Fő út 127. szám alatt.

A farkaslaki iskolai oktatásra vonatkozó első írásos említés 1785-ből származik, ekkor az elemi iskolások tanítását a katolikus egyház egyetlen tanteremben, egy magánházban végezte. A római katolikus felekezeti iskola későbbi, a templomudvar és a Fő út sarkán álló épületét egyes források szerint 1873-ban, más források szerint 1875-ben építették. Két tanterem mellett helyet kapott benne a tanítói lakás is.

Ebben az épületben tanulta meg a betűvetés tudományát 1904 és 1910 között Tamási Áron is. Őt idézzük:

„Magas bütüjével az országút felé és arcával déli irányba feküdt az iskola, a templom nagy kertjének a legalsó részén. Az országútról egy kicsi és egy nagy kapu nyílott a kertbe, melynek a közepén hosszú út vezetett neki a templomnak, s ettől az úttól jobbra mindjárt a kapun belül ott állott az iskola. Mivel az egész terület, a kaputól a templomig, folyton emelkedett, azért az iskolát is úgy kellett építeni, hogy a külső része egészen rajta feküdt a földön, de alább lassankint térdre támaszkodott, majd a belső bütüje magasra felállva nézett az országútra.”

„Vágyakoztam is arra, hogy iskolába járjak; de féltem is attól, hogy ott mi lesz velem. Ha azt mondta volna anyám, hogy nem is íratnak bé egyáltalán, bizonyosan sírni kezdtem volna; de hogy ilyen eltökélten vinni akart, el tudtam volna bujdosni akárhova.”

„Amennyire lehetett, az új cipővel és az ábécéskönyvvel vigasztaltam magamat, s ez elég sokat segített, mert hétfőn reggel már nagyobb volt a kedvem, mint az aggodalmam. […] bátran kiugrottam az ajtón és futni kezdtem az iskola felé. […] Olyan jólesett nekem az a futás, hogy olyan jót rég nem éreztem; talán azért, hogy iskolába kell mennem s nem a határba dolgozni; talán a cipő és a színes tarisnya miatt; de az is lehet, hogy a szabadság friss szele hajtott egy ismeretlen világ felé, melyről a bagoly hozott nekem üzenetet.”

A két világháború között, az 1930-as években merült fel egy új iskola építésének gondolata, amit tett követett és 1936-ban át is adták rendeltetésének az új iskolaépületet, amelyben ma is zajlik az oktató-nevelő munka. A templomkerti iskola az évtizedek során omladozni kezdett. A 2005-ös nagy árvíz után, a Karitász jóvoltából az épületet felújították, azóta hitoktatás és egyéb egyházi tevékenységek folynak benne. Ottjártunkkor a hittanteremben a Szervátiusz Jenő és fia, Tibor munkáit bemutató, Szervátiusz Klára válogatott fotóiból rendezett kiállítást lehetett megtekinteni, amelyet a Tamási Áron sírja elé a két művész által alkotott emlékkő felavatásának 50. évfordulója alkalmából nyitottak meg 2022. május 29-én és amely egész nyáron várta a látogatókat.

A felújított templomkerti egykori iskolaépület elé időközben egy Tamási Áron-mellszobor került; 2009-ben állították és három művész: Hunyadi László marosvásárhelyi, Sánta Csaba szovátai és Dóczy András csíkszeredai szobrászművész alkotta. Talapzatára az írónak ezt a hagyaték-gondolatát vésték: „És rátok bízom az itt maradó kincseket: a virágot csókoló madarat, a szántó-vető embert s a Küküllőbe hullott három csillagot.”

Az 1970-es években az immár új farkaslaki iskola további épülettel gazdagodott, amely ma az óvoda és az elemi osztályok otthona.

Tamási Áron nevét a farkaslaki általános iskola 1993-ban vette fel, megtisztelve ezzel a falu híres szülöttét, az iskola egykori tanulóját. Nézzük, hogyan írja le az új iskolaépület létrejöttének történetét maga a névadó:

„…a tekintetem rögtön az iskolára tapad, amely nem messze van innét, s szemben majdnem. Háromemeletes, nagy veres épület. Béillenék gimnáziumnak is, nemcsak állami elemi iskolának. Eszméje az ádáz harcból született, mely a pap és a bíró között dúl. Felekezetit kellett volna építeni, de amikor erről tanakodtak, ők ketten összevesztek. A bíró nem jár templomba azóta, elhagyta vallásunkat, és erejét a barátságra építette, melyet a román urakkal mértéktelenül kezdett szőni. Így épült négy esztendeig az állami iskola, kevés állami segítséggel, de sok pótadóval és erőszakos közmunkával. Ki tudja: talán az Isten próbálta meg véle a falut. […] Mert igaz, hogy most románul tanítják benne a farkaslaki gyermekeket, akik a nevüket sem tudják jól leírni magyarul; de bennem erős a hit, hogy rövidesen és közös békével magyarra fordul itt is a szó.”

A Tamási Áron Általános Iskola előtt is áll névadójáról egy mellszobor, Sánta Csaba szobrászművész alkotása. 

Jogilag az intézmény alárendeltségébe tartozik a községhez tartozó mind a hét település oktatási intézménye: óvoda és elemi osztályok a kisebb falvakban vannak, Firtosváralján, Székelypálfalván, Kecsetben, Nyikómalomfalván és Bogárfalván, általános iskola pedig Székelyszentléleken és Farkaslakán működik.

Hat éve – 2015 óta – Mihály Edit áll a tanintézet élén. Egy a Hargita Népének 2022. májusában adott interjúban az igazgató asszony elmondta, hogy a gyermeklétszám 550–570 között van, és mindeddig egyetlen oktatási intézményt sem kellett bezárniuk, a legkisebb településeken sem. A gyermekeket ezekről a helyekről iskolabuszokkal szállítják az általános iskolákba, két különböző útvonalon, két járművel.

Mihály Edit elmondása szerint egy időben sok gyermeket városi iskolákba írattak a szüleik, az elmúlt évtizedben azonban csökkent ez a tendencia. Tapasztalataik szerint most csak azokat a gyermekeket viszik a városba, akiknek a szüleik ott dolgoznak, vagy akik onnan költöztek ki a községbe, így nem teljesen részesei a faluközösségeknek. Gyakori az is, hogy gyermekeiket a városba járatják napközibe, ám nulladik osztályba rendszerint visszahozzák lakóhelyükre. Mihály Edit szerint a tanulók által elért vizsgaeredmények azt mutatják, hogy amelyik gyermek akar, az bárhol tud tanulni és képes jó eredményeket elérni.

A hivatkozott interjúból megtudtuk, hogy két évvel ezelőtt egy modern napköziotthon is elkészült Farkaslakán a községközpontban, ahová jelenleg több mint hatvan gyermek jár. Nagy igény volt a napközire a szülők részéről, a polgármesteri hivatal pedig felkarolta a kezdeményezést, és mindent megtett azért, hogy a terv megvalósulhasson. A több mint hatszáz négyzetméter alapterületű földszintes létesítményt európai uniós támogatásból építették fel, költségei meghaladták a 654 ezer eurót. Négy terem/csoportszoba, ebédlő, szabadidős terem, minikönyvtár, orvosi szoba, elkülönítő, tálaló, mosókonyha és iroda kapott helyet benne. A több mint háromszáz négyzetméteres alagsorban a raktárakat és a kazánházat alakították ki. 2021 őszén már itt kezdhették a tanévet a legkisebbek. A Tündérkert Napköziotthonban jelenleg kis-, közép- és nagycsoport működik.

Az óvodákban és az elemi osztályokban kinevezett pedagógusok tanítanak, az 5–8. osztályokban tanítók 90 százaléka is szakképzett. Az oktatók jelentős százaléka helyi származású, vagy valamilyen kötődése van a helységhez, ami Mihály Edit szerint szintén fontos tényező.

Farkaslaka község hét településének mind a tizenkét oktatásiintézmény-épületét korszerűsítették az elmúlt években. Legutóbb a farkaslaki elemi iskolát újították fel: energiahatékonyabbá tették, szigetelték és napelemekkel is felszerelték. Az épületekben digitális táblák, kivetítők, fénymásolók, számítógépek állnak rendelkezésre. Sportpályák, modern játszóelemekkel felszerelt óvodaudvarok, játszóterek is a gyermekek örömét szolgálják.

Az iskola életéből és főleg ünnepkörökhöz kapcsolódó kulturális aktivitásából számos mozzanatról szót ejthetnénk, azonban mi most egy eseményt emelünk ki, jelesül azt, hogy ez év tavaszán, Tamási Áron születésének 125. évfordulója alkalmából irodalmi vetélkedőt hirdetett V–VIII. osztályos diákoknak az író nevét viselő farkaslaki általános iskola, közösen a székelyszentléleki Benedek Fidél Általános Iskolával. A Hargita Népében megjelent híradás szerint az irodalmi vetélkedő célja Tamási Áron életének, munkásságának népszerűsítése, az irodalomismeret szélesítése, az élményszerű befogadás és műértés elmélyítése, valamint a diákok kreativitásának fejlesztése volt. Derzsi Katalin, a Tamási Áron Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára, a vetélkedő szervezője elmondta: ezáltal is tisztelegtek Tamási Áron személyisége és munkássága előtt, ugyanakkor céljuk volt az is, hogy a diákok jól érezzék magukat, játszva, akár egymástól is tanulva bővíthessék tovább ismereteiket és jó élményekkel távozzanak. A vetélkedőre környékbeli és Kovászna megyei iskolákat, sőt Farkaslaka egyik magyarországi testvértelepülése, Ajak iskoláját is meghívták. A résztvevők négyfős csapatokkal jelentkezhettek a vetélkedőre és előre megadott olvasmányjegyzékből készülhettek fel a május 21-i megmérettetésre. A szervezők igyekeztek minél kreatívabb feladatokat összeállítani, a modern technika adta lehetőségeket is kihasználni. Helyet kapott ebben a dramatizálás, a kreatív fogalmazás, a mai chatnyelv, és a diákoknak előzetesen egy 15-20 szóból álló székely szótárt is össze kellett állítaniuk, amit a vetélkedő során felhasználhattak. Több kategória legjobbjai értékes jutalmakban részesültek, de senki nem távozott üres kézzel: a csapatok a szép élmények mellett sok ajándékkal térhettek haza.

Lám, az emlékezet egy szelete Farkaslakán. Milyen szép és milyen gazdag! Milyen nagyszerű és milyen magasztos! Mennyire szívből jön és milyen csillogóan fénylik! Azt a fényt árasztja, amelyet Tamási megénekelt: „Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk; s a föld, amelyen élünk és meghalunk.”

Varga Gabriella

X
X